Radha

Trimbeshwar Linga

Vishnu

Shankar by Raja Ravi Varma, c.1920

Sagara, Vedic King of Suryavansha

Krishna on Kaliya 

Birth of Nara-Narayana

Timestamp: 1402965996

Birth of Nara-Narayana

Krishna

Vaishnavism

Timestamp: 1402674587

Vaishnavism

Ganesha & Vahana